lưu trữ vật liệu

Xử lý vật liệu là gì? Nguyên tắc, lợi ích và thiết bị